PRIVACY STATEMENT

PaLeVO is een volleybalschool, waarbij jonge volleybalsters de mogelijkheid geboden wordt om naast het programma bij de club, trainingen te volgen die gericht zijn op het individu en het verbeteren van de volleybaltechnieken.
De persoonsgegevens van de leden worden verwerkt in een ledenlijst, welke per volleybalseizoen wordt bijgehouden. PaLeVO is voor deze gegevens aan te merken als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

PaLeVO verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens alleen conform de in de AVG genoemde voorwaarden, zoals een behoorlijke en zorgvuldige gegevensverwerking voor gerechtvaardigde doeleinden, en op basis van in deze Europese wet geformuleerde grondslagen voor rechtmatige gegevensverwerking, zoals een gerechtvaardigd bedrijfsbelang of de uitvoering van een overeenkomst.

VERWERKING

Binnen het kader van de doelen van de gegevensverwerking worden enkel de gegevens verwerkt ten behoeve van het jaarlijks lidmaatschap, de daarbij horende ledenlijst (intern, niet verspreid onder leden) en facturering. De verwerking van gegevens van minderjarige leden vindt enkel plaats nadat toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEVEILIGING EN GEGEVENSVERSTREKKING AAN DERDEN

Om deze gegevens te beschermen heeft PaLeVO passende technische beveiligingsmaatregelen getroffen. De gegevens worden niet aan hulptrainers of derden verstrekt.

RECHTEN VAN BETROKKENE(N)

In dit schrijven hebben wij aangegeven waarvoor uw gegevens binnen PaLeVO worden gebruikt.  Conform de AVG heeft u verder het recht om de gegevens in te zien die wij over u bewaren. Vervolgens kunt u verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming verzoeken, indien de gegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor de doeleinden van de verwerking. Tenslotte heeft u ook het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens als er sprake is van bijzondere persoonlijke omstandigheden.

MEER INFORMATIE OVER DIT ONDERWERP?

Informatie over privacy kunt u opvragen bij de autoriteit persoonsgegevens (0900 2001 201) of https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/. Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met mevrouw P. Lenferink.